Isikuandmete töötlemise üldtingimused

1. Üldsätted
Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Nuti Grupp OÜ (registrikood 14610400, aadress Tartu mnt 74, 10144 Tallinn; telefon 5611 1023). Nuti Grupp OÜ vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. Nuti Grupp OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme?
Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise (sh auhinnamängudes osalemine, ajakirjade tellimine jm) ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks. Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

3. Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame?
Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:
• Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega;
• Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamine;
• lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine koostööpartneritele (tellimise korraldaja Express Post jne);
• arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamine;
• riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud IT-teenuse pakkujale arvutisüsteemi hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil andmetele ligipääsu võimaldamine;

4. Millal küsime Teilt nõusolekut?
Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.

Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:
• Teile e-posti, SMSi või telefoni teel uudiskirjade, kaupade ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine;

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.
Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile nuti@nutigrupp.ee, ning me lõpetame kohe vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

5. Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?
Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas juhtudel, kui meil on selleks õigustatud huvi. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.
• Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.
• Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

6. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?
Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada IT-, raamatupidamis-, turundus- jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused). Kõik koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

7. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks, ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist). Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

8. Millised on Teie õigused?
Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda sellega, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame kohe vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada masinloetaval kujul isikuandmed, mida Te olete meile esitanud, ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun Nuti Grupp OÜ poole. Meie kontaktid on leitavad internetiaadressilt www.nutigrupp.ee.

9. Tingimuste muutmine
Nuti Grupp OÜ võib käesolevaid tingimusi oma äranägemisel muuta, avaldades vastava info Nuti Grupi veebilehel. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel https://nutigrupp.ee/isikuandmete-tootlemise-uldtingimused/

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Nuti Grupp OÜ
Tartu mnt 74, 10144 Tallinn
www.nutigrupp.ee
nuti@nutigrupp.ee